Moedertaalonderrig, meertaligheid of nie?

In die Suid-Afrikaanse onderwyskonteks was taal nog altyd 'n sentrale kwessie. In Suid-Afrika het dit immers 'n lang en kontroversiële geskiedenis, veral wat die moedertaal as die medium van onderrig betref. 

Hieronder is skakels na 'n verskeidenheid debatte en menings oor moedertaalonderrig en meertaligheid.

 

 

0 Kommentaar

Afrikaans.com wil aan jou, die leser, die geleentheid gee om in gesprek te tree en deel te neem. Ons sal egter geen vorm van haatspraak, kru, kras of vuil taal duld nie. Geen rassisme, seksisme, homofobie, persoonlike aanvalle of ander vorms van haatspraak word hier toegelaat nie. Afrikaans.com behou die reg voor om enige kommentaar te verwyder wat nie aan ons bepalings en voorwaardes vir deelname voldoen nie. Redes vir die verwydering hoef nie deur Afrikaans.com verskaf te word nie. Hou in gedagte dat Afrikaans.com en jy as deelnemer aanspreeklik gehou word as jy iemand se regte skend.

Tik die syfers hier (Vervang syfers)
se bepalings en voorwaardes

Lewer eerste kommentaar.