Taaldebat

Wees eerlik oor wat op die spel is in die taaldebat. 

In dié debat het voorstanders van Engels as enigste verstektaal kliphard in die media gekla oor hoe hulle gedemoniseer word (Amanda Gouws en Kylie Thomas). Dit was egter ewe waar vir diegene wat dit durf waag het om vir Afrikaans in die bresse te tree. Hulle moes hoor hulle is “regs” (soos Anton van Niekerk op afgesaagde wyse oor Hermann Giliomee); of dat hulle nie in inklusiwiteit belangstel nie en “monumentaal onnosel” is (Eusebius McKaiser oor die DA se posisie).

Hieronder is skakels na 'n verskeidenheid debatte en menings oor die taaldebat

1 Kommentaar

Afrikaans.com wil aan jou, die leser, die geleentheid gee om in gesprek te tree en deel te neem. Ons sal egter geen vorm van haatspraak, kru, kras of vuil taal duld nie. Geen rassisme, seksisme, homofobie, persoonlike aanvalle of ander vorms van haatspraak word hier toegelaat nie. Afrikaans.com behou die reg voor om enige kommentaar te verwyder wat nie aan ons bepalings en voorwaardes vir deelname voldoen nie. Redes vir die verwydering hoef nie deur Afrikaans.com verskaf te word nie. Hou in gedagte dat Afrikaans.com en jy as deelnemer aanspreeklik gehou word as jy iemand se regte skend.

Tik die syfers hier (Vervang syfers)
se bepalings en voorwaardes

Ingrid Erlank
  25 November 2016

Hierdie is 'n belangrike debat