Afrikaner, Afrikaan en/of Afrikaans?

Daar is verskeie debatte oor die kwessie Afrikaan, Afrikaner en/of Afrikaans. 

Hieronder is skakels na 'n verskeidenheid debatte en menings oor Afrikaan, Afrikaner en/of Afrikaans:

  • Lees meer oor Afrikaans-, Afrikaner- en Afrikaan-wees by die FAK se internetmuseum vir die Afrikanergeskiedenis.
  • Oppad van 'n verdeelde na 'n gedeelde toekoms – die rol van die Afrikaanse Taalraad in die proses van versoening. Lees hier ... 
  • Christo van der Rheede skryf oor die probleme en oplossings van Afrikaans. Lees hier ... 
  • Theo de Jager skryf: “Ek is 'n AFRIKA-ner. Dis hoe ek geskape is. Ek het dit nie so gekies nie.” Lees hier ... 
  • Leipoldt Scholtz skryf oor etniese identiteit. Lees hier ...
  • Aan watter etniese groep behoort hierdie mense wat Afrikaans praat? Louis du Plessis probeer hierdie vraag beantwoord. Lees hier ... 

 

 

0 Kommentaar

Afrikaans.com wil aan jou, die leser, die geleentheid gee om in gesprek te tree en deel te neem. Ons sal egter geen vorm van haatspraak, kru, kras of vuil taal duld nie. Geen rassisme, seksisme, homofobie, persoonlike aanvalle of ander vorms van haatspraak word hier toegelaat nie. Afrikaans.com behou die reg voor om enige kommentaar te verwyder wat nie aan ons bepalings en voorwaardes vir deelname voldoen nie. Redes vir die verwydering hoef nie deur Afrikaans.com verskaf te word nie. Hou in gedagte dat Afrikaans.com en jy as deelnemer aanspreeklik gehou word as jy iemand se regte skend.

Tik die syfers hier (Vervang syfers)
se bepalings en voorwaardes

Lewer eerste kommentaar.