Die bruin gemeenskap en Afrikaans

Volgens Michael Le Cordeur, mede-redakteur van die boek: Ons kom van vêr, was ’n boek nodig om ’n “stigma” dat bruin mense nie ʼn stem het oor Afrikaans of ʼn bydrae maak tot Afrikaans nie, te weerlê.

Le Cordeur en Wannie Carstens (mede-redakteur) het verskeie skrywers uit hoofsaaklik die bruin gemeenskap genader om betrokke te raak en oor ʼn aspek te skryf waarby hulle intens betrokke is/was en waar ʼn bydrae tot Afrikaans gemaak is. Lees meer ... 

Nuttige skakels

Frank Hendricks gesels op LitNET met dr. Michael le Cordeur oor bruin Afrikaanssprekendes en hul bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaans en die boek, Ons kom van vêr. 

Die Afrikaanse taal en identiteit – die versweë leefwêreld van bruin Suid-Afrikaners deur dr Danny Titus (uitvoerende direkteur van kultuur van die ATKV) tydens ‘n onlangse gesprek in Midrand, Johannesburg. Klik hier … 

Bruin identiteit en Afrikaans deur Jason Lloyd op LitNet. 

Bruin en wit beskouings oor Afrikaans deur Herman Toerien op Maroela Media 

‘Bruin mense beroof van hul identiteit’ deur Jason Felix op Netwerk24 

Prof Wannie Carstens: Afrikaans op kampusse. Lees meer …

Eksklusief: Adam Small - die dokumentêr.

Tydens vanjaar se Neville Alexander gedenklesing tydens die afrikaanse Taalmuseum en -monument se Erfenisdagviering het Michael le Cordeur ’n pleidooi gelewer dat Kaaps, die huistaal van 3,4 miljoen mense op die Kaapse Vlakte ook in die onderwys erkenning moet kry. "As ons sê – en dit word wêreldwyd erken – dat jou moedertaal die mees effektiewe manier van leer is; en as ons sê dit geld vir Engels en vir Afrikaans en vir Duits en ... en ... dan geld dit ook vir Kaaps. Kyk hier na die lesing.

 

0 Kommentaar

Afrikaans.com wil aan jou, die leser, die geleentheid gee om in gesprek te tree en deel te neem. Ons sal egter geen vorm van haatspraak, kru, kras of vuil taal duld nie. Geen rassisme, seksisme, homofobie, persoonlike aanvalle of ander vorms van haatspraak word hier toegelaat nie. Afrikaans.com behou die reg voor om enige kommentaar te verwyder wat nie aan ons bepalings en voorwaardes vir deelname voldoen nie. Redes vir die verwydering hoef nie deur Afrikaans.com verskaf te word nie. Hou in gedagte dat Afrikaans.com en jy as deelnemer aanspreeklik gehou word as jy iemand se regte skend.

Tik die syfers hier (Vervang syfers)
se bepalings en voorwaardes

Lewer eerste kommentaar.