Moedertaalonderrig2

Hoekom is dit belangrik om jou kind in Afrikaans te laat onderrig?

DROOM EN DOEN

Afrikaans is die taal van jou kind se hart, die taal waarin hy droom, lag, sing, bid en ook mens word.

WEES SLIM

Abstrakte begrippe soos wiskundige grondbeginsels geleer in die moedertaal lei tot ’n beter begrip en prestasie.

DIS ’N REG

Die Suid-Afrikaanse grondwet, artikel 29 maak dit vir ons moontlik om op moedertaalonderrig aanspraak te maak.

’N BLINK TOEKOMS

Baie van ons sake- en politieke leiers het in Afrikaans skoolgegaan en vaar baie goed in ’n Engelse omgewing.

MOEDERTAALONDERRIG = PRESTASIE

Lees ’n mens die bevindinge van navorsing wat oor moedertaalonderrig gedoen is, staan dit soos ’n paal bo water, daar is ’n direkte verband tussen moedertaalonderrig en prestasie op tersiêre vlak. Die rede hiervoor is eenvoudig: kinders leer nuwe begrippe makliker in ’n taal wat aan hulle bekend is, want in ’n tweede taal word dit net woorde wat gememoriseer, maar nie geïnternaliseer word nie.

As die taal wat jy tuis hoor ooreenstem met die een waarin jy geletterdheid ontwikkel, m.a.w. leer lees en skryf, kan dit beslis tot beter prestasie bydra. Ook, as die taal wat jy hoor, m.a.w. die klanke, ooreenstem met wat jy op papier sien, gaan jy ook vinniger leer. Nasionaal en internasionaal is bewys dat leer deur die moedertaal vir ten minste die eerste ses jaar van ’n kind se lewe help om leer te bevorder.

VOORLEES IS BELANGRIK

Tot watter mate jou kind voor skool aan literêre gebeurlikhede blootgestel word – stories hoor, sien dat ouers lees, boeke hanteer, letters uitwys, klank, ens. – bepaal die effek van literêre ontwikkeling. Hoe minder kinders hieraan blootgestel word, hoe groter hul agterstand op dag een in die skool en nog meer so as die taal van onderrig nie dieselfde as die huistaal is nie.

SITUASIE IN SUID-AFRIKA

Baie min leerders in Suid-Afrika word op skool in hul moedertaal onderrig, wat ’n groot impak op hul leer het. Daarmee saam het hul te kampe met swak onderrig – omdat onderwysers dikwels genoodsaak is om onderrig te gee in ’n taal wat ook nie hul moedertaal is nie. Dus, ’n dubbele terugslag!

"Kinders het hul moedertaal nodig om kognitiewe ontwikkeling te verseker ... ’n te vroeë oorskakeling na ’n onderrigmedium wat nie die moedertaal is nie, en sonder die behoud van die moedertaal in die onderwyssituasie, kan katastrofiese gevolge vir die kognitiewe ontwikkeling van sulke kinders inhou ... en kan hul uiteindelik intellektueel en akademies gesproke nie kers vashou by kinders wat die voorreg van langdurige moedertaalgebaseerde onderwys geniet het nie." – Theo du Plessis, Direkteur van die Eenheid vir Taalfasilitering en -bemagtiging, UV

MOEDERTAALONDERRIG = ’N POSITIEWE IDENTITEIT

Die gebruik van leerders se moedertaal in onderrig, ondersteun die ontwikkeling van ’n positiewe identiteit, omdat leerders hulself beter kan uitdruk en dus meer selfvertroue ontwikkel om hul standpunt te stel. Behalwe moedertaalonderrig, speel die volgende faktore ’n rol in leerders se skoolprestasie:

  • In hoe ’n mate die kind tuis aan geletterdheid blootgestel word.
  • Gehalte van onderwysers en dus onderrig.
  • Fasiliteite, bv. skoolgeboue, biblioteke.
  • Taalomgewing by skool wat tweedetaalonderrig ondersteun.

"Engels is ’n wêreldtaal ... die taal van handel en nywerheid ..."

Vele Afrikaanssprekendes is van mening dat Engels meer voordelig is as hul huistaal, maar dis gewoon nie waar nie.

  • Leer jou kind eers sy moedertaal goed lees en skryf. ’n Grondige kennis van jou moedertaal help jou om ’n tweede taal te bemeester.
  • Deeglike kennis van moedertaal is ekonomies voordelig.

Benewens ’n goeie kennis van Engels, hou ’n deeglike kennis van moedertaal groot ekonomiese voordeel in wat kan help met werksgeleenthede. In lande soos Nederland, Duitsland en Finland, kry kinders onderrig in hul moedertaal en die lande beskik tans oor die grootste ekonomieë ter wêreld.

MOEDERTAALKENNIS LEI TOT VOORUITGANG

In ’n veeltalige en multikulturele land soos Suid-Afrika, is dit belangrik dat ons almal behoorlik bedrewe in ons moedertaal moet wees voordat ons ’n tweede taal met insig kan aanleer. Dít is die sleutel wat die slot tot maatskaplike vooruitgang in ’n diverse land soos Suid-Afrika sal oopsluit.

"Kinders kan slegs voordeel trek uit dubbelmedium-onderrig as hul Engels vanaf hul kleuterjare aanleer. Indien dit nie die geval is nie, word moedertaalonderrig in die primêre skoolfase aanbeveel. Dit sal verseker dat kinders die billikste geleentheid het om hul akademiese potensiaal te optimaliseer."
– Paul Colditz – FEDSAS

Bronne:
http://www.litnet.co.za/moedertaalonderrig-bevorder-leerderprestasie-en-kulturele-diversiteit/
http://www.litnet.co.za/ongelykhede-in-taal-en-onderwys-perspektiewe-op-moedertaalonderrig-in-suid-afrika/

Pamflet van Afrikaanse Taalraad – Waarom Afrikaans vir my kind? “Waarom sal ek dan nie swot in my taal nie?” – artikel deur Paul Colditz van FEDSAS