Moedertaalonderrig dra by tot ‘n gesonde selfvertroue

10 November 2017

Die moedertaal is die taal wat ’n persoon op ’n vroeë ouderdom bemeester het en wat die natuurlike instrument van gedagtes en kommunikasie is. In ’n Artikel van Mariette Koen op LitNET verwys sy na ‘n Volksblad-artikel waarin moedertaal omskryf word as jou leef-, bid- en gevoelstaal. “Om dit van iemand weg te neem, is om sy menswees te skend.”

Die erkende taalkenner, filosoof en outeur Noam Chomsky glo dat “mother tongue is the most basic human right” As taal dan so ’n kritieke faktor vir die mens is, behoort ons mos te veg dat taalvaardighede wat natuurlik aanwesig is by die skoolbeginner, met skooltoetrede verder ontwikkel word. Navorsing het bewys dat moedertaalonderrig ten minste tot op die ouderdom van 12 jaar toegepas behoort te word, aangesien leerders dan meer aktief aan klasgesprekke deelneem, oor ’n hoër selfwaarde beskik en groter selfvertroue openbaar (Bamgbose 2000:3; Smith 1991:37; Winebrenner 1996:79).

Het jy geweet?

 • Moedertaal bevorder ’n positiewe selfbeeld en gesonde selfvertroue.
 • Moedertaal is ’n integrale deel van die individu se persoonlike, sosiale en kulturele identiteit. Individue se gewoontes, optrede, waardes, deugde, gebruike en oortuigings word daardeur beïnvloed. Moedertaalonderrig bevorder dus leerders se identiteitsvorming en -besef.
 • Deur moedertaalonderrig leer die jeug om hulle kultuur en erfenis te waardeer, wat bydra tot ʼn positiewe selfbeeld en gesonde selfvertroue. Laasgenoemde het weer beter klasdeelname tot gevolg.

Die tien vrae wat almal vra …

Kyk hier ...

Nog bronne:

 1. Mother tongue classrooms give a better boost to English study later: Mail&Guardian
 2. Department of Education: The status of language and learning and teaching (LOLT) in South African Schools.
 3. Mother tongue education provides essential basis for sound education: Dr. Michael le Cordeur.
 4. Mistakes Parents Make when Raising Bilingual Children. 2016.
 5. Being bilingual makes people's brains more efficient and could combat cognitive ageing, study finds. 2017.
 6. Bilingual children – no language confusion!. 2017.
 7. Bilingual is better: the advantages of speaking more than one language. 2014.
 8. The hidden benefits of a bilingual education. 2016.
 9. Raising Bilingual or Multilingual Kids?. 2016.
 10. Raising children to be bilingual gives them a head start in life.
 11. 40 tips for raising multilingual children. 2016.
 12. Top tips for motivating bilingual children to speak their languages. 2016.
 13. How to Raise a Bilingual Child – Choose your method. 2016.
 14. Children need to be taught in their mother language. 2014.
 15. The Importance of Mother Tongue Education.
 16. Children Learn Better in Their Mother Tongue. 2014.

Lees ook ...

””
””
””
””
””